پیش ماده های پروسکایت

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • سرب برمید PbBr2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-PBBR2-5G

    5 گرم

      245,250 تومان

    PER-PBBR2-10G

    10 گرم

     403,300تومان

    PER-PBBR2-20G

    20 گرم

      746,650تومان

   • سرب یدید PbI2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.
    خلوص 99.99%

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-PBI2-5G

    5 گرم

      245,250 تومان

    PER-PBI2-10G

    10 گرم

     403,300تومان

    PER-PBI2-20G

    20 گرم

      752,100تومان

   • متیل آمونیوم یدید CH3NH3I بعنوان قسمت آلی ترکیبات پروسکایتی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند همراه با ترکیب سرب یدید در حلال دی متیل فرمامید بصورت همزمان حل شود یا بصورت مجزا در حلال ایزوپروپانول حل شود و سپس با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود. خلوص 99.99%

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-MAI-5G

    گرم

      ناموجود

    PER-MAI-10G

    10 گرم

    ناموجود

    PER-MAI-20G

    20 گرم

    ناموجود