خدمات آموزشی

18

    شکل نمایش: Grid List

    • شریف سولار جهت انتقال تجربه و فناوری ساخت سلول خورشیدی کارگاه هایی را به صورت نیمه خصوصی و عملی برگزار می کند. در این کارگاه ها متقاضیان در طول یک روز به صورت عملی با مراحل ساخت سلول خورشیدی آشنا می شوند. جهت تشکیل کارگاه رسیدن تعداد به حد نصاب مشخص ضروری است.

      هزینه کارگاه ساخت سلول خورشیدی رنگدانه ای 408,750 تومان
      هزینه کارگاه ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی 545,000 تومان