پیش ماده های پروسکایت

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • سرب برمید PbBr2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-PBBR2-5G

    5 گرم

      174,400 تومان

    PER-PBBR2-10G

    10 گرم

      288,850تومان

    PER-PBBR2-20G

    20 گرم

      539,550تومان

   • سرب یدید PbI2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.

    خلوص 99.99%

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-PBI2-5G

    5 گرم

      174,400 تومان

    PER-PBI2-10G

    10 گرم

     288,850تومان

    PER-PBI2-20G

    20 گرم

      539,550تومان

   • متیل آمونیوم برمید CH3NH3Br بعنوان قسمت آلی ترکیبات پروسکایتی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند همراه با ترکیب سرب برمید در حلال دی متیل فرمامید بصورت همزمان حل شود یا بصورت مجزا در حلال ایزوپروپانول حل شود و سپس با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.


    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-MABR-5G

    گرم

      261,600 تومان

    PER-MABR-10G

    10 گرم

    436,000   تومان

    PER-MABR-20G

    20 گرم

    790,250 تومان

   • متیل آمونیوم یدید CH3NH3I بعنوان قسمت آلی ترکیبات پروسکایتی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند همراه با ترکیب سرب یدید در حلال دی متیل فرمامید بصورت همزمان حل شود یا بصورت مجزا در حلال ایزوپروپانول حل شود و سپس با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.

    خلوص 99.99%

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-MAI-5G

    گرم

       261,600 تومان

    PER-MAI-10G

    10 گرم

    436,000   تومان

    PER-MAI-20G

    20 گرم

    790,250 تومان