خمیر های لایه نشانی

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • خمیر کربنی برای لایه نشانی یک پوشش یکنواخت کربن به روش چاپ صفحه ای و یا دکتر بلید مناسب است. این خمیر برای لایه نشانی پوشش کربن برای استفاده به عنوان کاتد در سلول های خورشیدی مونولیتی و هم چنین برای ساخت الکترود سلول های خورشیدی لایه نازک می تواند به کار رود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-C-1G

    گرم

      76,300 تومان

    PST-C-5G

    گرم

     299,750 تومان

    PST-C-10G

    10 گرم

      468,700 تومان

    PST-C-20G

    20 گرم

      904,700 تومان

   • با استفاده از این خمیر لایه ای یکنواخت ایجاد می شود که پس از حرارت دهی لایه ای شفاف از پلاتین با اثر الکتروکاتالیستی بالا حاصل می شود. خمیر پلاتین برای ساخت سلول خورشیدی با مساحت زیاد و هم چنین برای استفاده به همراه آند فلزی نیز پیشنهاد می شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-PT-1G

    1 گرم

    40,330 تومان

    PST-PT-5G

    5 گرم

    109,000 تومان

    PST-PT-10G

    10 گرم

    196,200 تومان

    PST-PT-20G

    20 گرم

    359,700 تومان

   • این خمیر جهت ساخت لایه ای از TiO2 با قابلیت بازتاب پخشی نور استفاده می شود. خمیر، حاوی ذرات چند صد نانومتری TiO2 آناتاز است که با قدرت پراکنندگی زیاد نور مرئی قادرند نقش پس-پراکنندگی را در سلول خورشیدی رنگدانه ای ایفا کنند. به دلیل این که این لایه می تواند رنگ جذب کند و رسانندگی دارد، علاوه بر اثرات اپتیکی در خواص الکتریکی سلول نیز نقش دارد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-300A-1G

    1 گرم

    76,300 تومان

    PST-300A-5G

    5 گرم

    299,750 تومان

    PST-300A-10G

    10 گرم

    468,700 تومان

    PST-300A-10G

    20 گرم

    904,700 تومان

   • این خمیر جهت ساخت لایه ای از TiO2 با قابلیت بازتاب پخشی نور استفاده می شود. خمیر، حاوی ذرات چند صد نانومتری TiO2 روتایل است که با قدرت پراکنندگی زیاد نور مرئی قادرند نقش پس-پراکنندگی را در سلول خورشیدی رنگدانه ای ایفا کنند. فاز روتایل نسبت به فاز آناتاز دارای ضریب شکست بیشتری است و قدرت بازتاب بیشتری دارد ولی استفاده از آن باعث افت خواص الکتریکی سلول می شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-300R-1G

    1 گرم

    76,300 تومان

    PST-300R-1G

    5 گرم

    299,750 تومان

    PST-300R-10G

    10 گرم

    468,700 تومان

    PST-300R-20G

    20 گرم

    904,700 تومان

   • این خمیر جهت ساخت لایه ای از TiO2 با قابلیت بازتاب پخشی نور استفاده می شود. خمیر، حاوی ذرات چند صد نانومتری TiO2 روتایل با روکشی از SiO2 است. این نوع لایه پراکننده کننده دارای قدرت بازتاب بسیار خوب است و از سوی دیگر باعث افت خواص الکتریکی سلول نمی شود. به دلیل عایق بودن، این خمیر می تواند برای ساخت لایه های جداکننده در سلول های مونولیت استفاده شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-400RS-1G

    1 گرم

    125,350 تومان

    PST-400RS-5G

    5 گرم

    457,800 تومان

    PST-400RS-10G

    10 گرم

    650,000 تومان

    PST-400RS-20G

    20 گرم

    1,417,000 تومان

   • این خمیر برای تهیه لایه شفاف TiO2 با بلورينگي بالا و قدرت جذب رنگ زیاد به کار می رود. این لایه شامل نانوذرات TiO2 در فاز کریستالی آناتاز با اندازه ی 25-20 نانومتر است که سطح بسیار زیادی برای جذب رنگدانه فراهم می کند. لایه ایجاد شده توسط روش دکتر بلید یا پرینت پس از عملیات حرارتی کاملا شفاف بوده و اجازه ی عبور نور را می دهد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-20T-1G

    1 گرم

    63,220 تومان

    PST-20T-5G

    5 گرم

    228,900 تومان

    PST-20T-10G

    10 گرم

    381,500 تومان

    PST-20T-20G

    20 گرم

    735,750 تومان