خدمات آموزشی

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • خدمات آموزش کار با دستگاه های مختلف آنالیز و مشخصه یابی سلول های خورشیدی ساخت شریف سولار، توسط افراد ماهر به صورت حضوری ارائه می گردد. آموزش اندازه گیری با توجه به نوع آموزش حداکثر یک روز برگزار می شود.
    جهت بهره مندی از این خدمات، محل درخواستی برای برگزاری دوره آموزشی را انتخاب کرده و در قسمت توضیحات، نوع درخواست خود را به صورت کامل شرح دهید.

    مکان آموزش

    نیم روز*

    یک روز**

    شریف سولار

    109000 تومان

    تومان 163500

    تهران

    130800 تومان

    تومان 185300

    شهر های دیگر )بدون هزینه رفت و آمد(

    130800 تومان

    تومان 185300

    *نیم روز: زمان آموزش + زمان رفت و آمد کمتر از 4 ساعت

    **یک روز: زمان آموزش + زمان رفت و آمد بیش از 4 ساعت

   • شریف سولار جهت انتقال تجربه و فناوری ساخت سلول خورشیدی کارگاه هایی را به صورت نیمه خصوصی و عملی برگزار می کند. در این کارگاه ها متقاضیان در طول یک روز به صورت عملی با مراحل ساخت سلول خورشیدی آشنا می شوند. جهت تشکیل کارگاه رسیدن تعداد به حد نصاب مشخص ضروری است.

    هزینه کارگاه ساخت سلول خورشیدی رنگدانه ای 196,200 تومان
    هزینه کارگاه ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی 272,500 تومان